17 maig, 2017

Pressupost 2017

 

Pressupost municipal de 2017

El pressupost municipal per a l’exercici 2017, va ser aprovat, per unanimitat de tots els membres,  en el ple ordinari de data 15 de novembre de 2016.

 

Pressupost de despeses

Capítol 1 Despeses de personal 38.200,00 €
Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 74.860,52 €
Capítol 3 Despeses financeres 500,00 €
Capítol 4 Transferències corrents 10.913,34 €
Capítol 6 Inversions reals 0,00 €
Capítol 9 Passius financers 2.000,00 €
TOTAL 126. 473,86 €

 

Pressupost d’ingressos

Capítol 1 Impostos directes 25.000,00 €
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 150,00 €
Capítol 4 Transferències corrents 101.303,86 €
Capítol 5 Ingressos patrimonials 20,00 €
Capítol 7 Transferències de capital 0,00 €
TOTAL 126.473,86 €

Acta ple de 07.11.16 (.pdf)

BOP núm. 1 de 27/12/2016 (.pdf) 

 

 

En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)