9 novembre, 2015

Pressupost 2014

 

Pressupost municipal de 2014

El pressupost municipal per a l’exercici 2014, va ser aprovat, per unanimitat de tots els membres,  en el ple ordinari de data 4 de novembre de 2013.

 

Pressupost de despeses

Capítol 1 Despeses de personal 38.200,00 €
Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 63.800,00 €
Capítol 3 Despeses financeres 1.000,00 €
Capítol 4 Transferències corrents 14.800,34 €
Capítol 6 Inversions reals 146.300,27 €
Capítol 9 Passius financers 2.000,00 €
TOTAL 266.100,61 €

 

Pressupost d’ingressos

Capítol 1 Impostos directes 24.400,00 €
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 625,14 €
Capítol 4 Transferències corrents 102.040,21 €
Capítol 5 Ingressos patrimonials 50,00 €
Capítol 7 Transferències de capital 138.985,26 €
TOTAL 266.100,61 €

Acta ple 04/11/2013

BOP núm. 237 de 24/12/2013

 

 

En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)