9 novembre, 2015

Pressupost 2013

 

Pressupost municipal de 2013

El pressupost municipal per a l’exercici 2013, va ser aprovat, pels vots favorables del grup municipal ERC – AM i l’abstenció del grup municipal CiU,  en el ple ordinari de data 5 de novembre de 2012.

 

Pressupost de despeses

Capítol 1 Despeses de personal 38.200,00 €
Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 41.770,00 €
Capítol 3 Despeses financeres 1.000,00 €
Capítol 4 Transferències corrents 18.460,34 €
Capítol 6 Inversions reals 205.196,27 €
Capítol 9 Passius financers 2.000,00 €
TOTAL 306.626,61 €

 

Pressupost d’ingressos

Capítol 1 Impostos directes 24.000,00 €
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 9.475,15 €
Capítol 4 Transferències corrents 78.300,00 €
Capítol 5 Ingressos patrimonials 200,00 €
Capítol 7 Transferències de capital 194.651,46 €
TOTAL 306.626,61 €

Acta ple 05/11/2012

BOP núm. 178 de 22/12/2012

 

 

En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)