9 novembre, 2015

Pressupost 2012

 

Pressupost municipal de 2012

El pressupost municipal per a l’exercici 2012, va ser aprovat, per unanimitat de tots els membres,  en el ple extraordinari de data 28 de novembre de 2011.

 

Pressupost de despeses

Capítol 1 Despeses de personal 39.200,00 €
Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 40.800,00 €
Capítol 3 Despeses financeres 1.000,00 €
Capítol 4 Transferències corrents 16.029,84 €
Capítol 6 Inversions reals 214.238,51 €
Capítol 9 Passius financers 2.000,00 €
TOTAL 313.268,35 €

 

Pressupost d’ingressos

Capítol 1 Impostos directes 23.900,00 €
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 2.092,65 €
Capítol 4 Transferències corrents 89.424,24 €
Capítol 5 Ingressos patrimonials 200,00 €
Capítol 7 Transferències de capital 197.651,46 €
TOTAL 313.268,35 €

Acta ple 28/11/2011

BOP núm. 4 de 07/01/2012

 

 

En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)