2 febrer, 2015

El ple municipal

 

El ple és l’òrgan col·legiat necessari per al govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per tots els regidors. A Llobera el nombre de membres que componen el ple és de 5, en proporció al nombre d’habitants.

Les seves competències són les regulades a l’art. 22 de la 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 52.1 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Les sessions del ple poden ser ordinàries, extraordinàries i extraordinàries de caràcter urgent. A Llobera, es va acordar que el ple es reunirà en sessió ordinària el primer dilluns de cada mes.

Les sessions del ple són públiques i per tant hi pot acudir qualsevol ciutadà/ana que ho desitgi.

 

Relació d’actes dels plens que s’han realitzat al llarg d’aquesta legislatura:

Actes de l’any 2011

Actes de l’any 2012

Actes de l’any 2013

Actes de l’any 2014

Actes de l’any 2015

Actes de l’any 2016

Actes de l’any 2017

Ordres del dia de 2017