2 febrer, 2015

Plantilla de personal

 

Segons la normativa reguladora: article 168.1.c del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article 18.1.c del RD 500/90, el personal que configura la Plantilla de la Corporació es troba classificat de la següent manera:

 

Plantilla Orgànica

 

Personal funcionari

La plaça de secretaria intervenció d’habilitació estatal de l’Ajuntament de Llobera està agrupada amb els Ajuntaments de Pinell de Solsonès i Pinós. De forma provisional, fins que no es resolgui la citada desagrupació, els serveis de secretaria intervenció d’habilitació estatal de l’Ajuntament de Llobera els està portant a terme el Servei d’Assistència Tècnica als Ajuntaments del Consell Comarcal del Solsonès.

 

Personal laboral

Núm. de llocs: 1

Denominació del lloc de treball: administratiu/iva

Grup: C

 

Personal laboral

Núm. de llocs: 1

Denominació del lloc de treball: personal de neteja

Grup d’assimilació a funcionari: Ajudant no titulat

 

Relació de llocs de treball

 

  1. Administratiu. Grup: C1. Contracte indefinit jornada parcial.
  2. Personal de neteja. Grup: Ajudant no titulat. Contracte temporal jornada parcial