16 setembre, 2016

Decrets de l’any 2016

 

Decret d’alcaldia núm. 1/16, de 7 de gener de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 2/16, de 12 de gener de 2016, de contractació de la Sra. Esther Vilafranca Casafont mitjançant un contracte laboral temporal d’interinitat amb una jornada parcial de 25 hores setmanals per a cobrir el període d’incapacitat temporal de la persona titular de la plaça.

 

Decret d’alcaldia núm. 3/16, de 15 de gener de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 4/16 de data 27 de gener de 2016, d’aprovació de la factura núm. 390, de data 31 de desembre de 2015 emesa per l’empresa Excavacions Casas d’Olius S.L. per import de 9.286,75 € i d’aprovació de la certificació número 1 de l’obra d’arranjament i millora de camins municipals de Llobera.

 

Decret d’alcaldia número 5/16 de data 29 de gener de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 6/16 de data 5 de febrer de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 7/16 de data 12 de febrer de 2016, d’habilitació com a secretari-interventor accidental de l’Ajuntament a partir del 12 de febrer de 2016 i fins a la reincorporació de la secretària interventora titular al Sr. José Antonio Romero Tomás.

 

Decret d’alcaldia número 8/16 de data 15 de febrer de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 9/16 de data 17 de febrer de 2016, donant-se per assabentat del canvi de titularitat de l’Explotació ramadera de la finca Guerres.

 

Decret d’alcaldia número 10/16 de data 19 de febrer de 2016, d’aprovació de la liquidació del pressupost general 2015.

 

Decret d’alcaldia número 11/16 de data 26 de febrer de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 12/16 de data 29 de febrer de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 13/16 de data 7 de març de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 14/16 de data 8 de març de 2016, d’atorgament de llicència urbanística per l’execució del projecte d’ampliació d’una explotació bovina i porcina a la granja Esteban de Llobera.

 

Decret d’alcaldia número 15/16 de data 8 de març de 2016, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa a Endesa Energia S.A.U.

 

Decret d’alcaldia número 16/16 de data 15 de març de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 17/16 de data 24 de març de 2016, d’aprovació de la factura d’Excavacions Casas d’Olius nº 52 de 29/02/2016.

 

Decret d’alcaldia número 18/16 de data 30 de març de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 19/16 de data 31 de març de 2016, d’aprovació de factures i pagaments. 

 

Decret d’alcaldia número 20/16 de data 5 d’abril de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 21/16 de data 13 d’abril de 2016, de contractació de l’administrativa per urgència Maria Ester Vilafranca Casafont.

 

Decret d’alcaldia número 22/16 de data 15 d’abril de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 23/16 de data 18 d’abril de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 24/16 de data 26 d’abril de 2016, d’aprovació de pagament de la resta del pagament per l’adquisició dels terrenys destinats a la instal·lació d’una bàscula municipal.

 

Decret d’alcaldia número 25/16 de data 28 d’abril de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 26/16 de data 29 d’abril de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 27/16 de data 9 de maig de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 28/16 de data 9 de maig de 2016, d’aprovació de la factura d’Excavacions Casas d’Olius S.L. corresponent a l’execució parcial de l’obra d’arranjament i millora de camins municipals de Llobera.

 

Decret d’alcaldia número 29/16 de data 13 de maig de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 30/16 de data 27 de maig de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 31/16 de data 31 de maig de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 32/16 de data 6 de juny de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 33/16 de data 15 de juny de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 34/16 de data 21 de juny de 2016, de concessió de llicència d’obres a favor de SAT Granja Godall per a l’execució del projecte en sòl no urbanitzable per a una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum de 22,4 kWp a la coberta de l’obrador de SAT Granja Godall (pol. 1, parc. 3) de Llobera.

 

Decret d’alcaldia número 35/16 de data 26 de juny de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 36/16 de data 30 de juny de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 37/16 de data 15 de juliol de 2016, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret d’alcaldia número 38/16 de data 19 de juliol de 2016, de concessió de llicència d’obres a favor de Georgina Alabern Solé per a la rehabilitació de la coberta de la casa “Cal Xima” del TM de Llobera i també per a les obres de reparació urgent del despreniment parcial de la part superior d’una de les cantonades de dita masia.

 

Decret d’alcaldia núm. 39/16, de 28 de juliol de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 40/16, de 29 de juliol de 2016, d’habilitació de com a secretària interventora accidental de l’Ajuntament de Llobera a la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont pel període comprès entre els dies 1 i 15 d’agost.

 

Decret d’alcaldia núm. 41/16, de 5 d’agost de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 42/16, de 12 d’agost de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 43/16, de 26 d’agost de 2016, de delegació de les funcions d’alcaldia des del dia 27 d’agost fins al 4 de setembre de 2016, ambdós inclosos, al tinent d’alcalde Sr. Gerard Barcons Torra.

 

Decret d’alcaldia núm. 44/16, de 26 d’agost de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 45/16, de 31 d’agost de 2016, d’habilitació de la secretària interventora titular i modificació del canvi de les persones titulars del comptes bancaris titularitat de l’ajuntament.

 

Decret d’alcaldia núm. 46/16, de 5 de setembre de 2016, d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Llobera al Pla Provincial per a la implantació del Procediment Electrònic Simplificat de la Diputació de Lleida.

 

Decret d’alcaldia núm. 47/16, de 6 de setembre de 2016, d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2017.

 

Decret d’alcaldia núm. 48/16, de 6 de setembre de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 49/16, de 22 de setembre de 2016, de presentació davant el Consorci AOC de la sol·licitud d’alta al servei de Registre Únic.

 

Decret d’alcaldia núm. 50/16, de 28 de setembre de 2016, d’aprovació de factura i ordenació dels seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 51/16, de 30 de setembre de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 52/16, d’11 d’octubre de 2016, de sol.licitud d’un ajut a la Diputació de Lleida de 20.000 € per a finançar part de l’execució de les obres incloses a la “Memòria justificativa d’una connexió d’emergència entre la captació del Cardener i les ETAPS de Llera i Torregassa”, promoguda per la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 53/16, de 13 d’octubre de 2016, d’aprovació d’una factura i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 54/16, de 14 d’octubre de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 55/16, de 26 d’octubre de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.