3 febrer, 2015

Decrets de l’any 2015

 

Decret d’alcaldia Núm. 01/15, de 2 de gener de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 02/15, de 13 de gener de 2015, de comunicació del desistiment de la petició de llicència d’obres per a l’arranjament d’un cobert a la Casa Hostaler per no aportar la documentació sol·licitada dins el termini indicat.

 

Decret d’alcaldia Núm. 03/15, de 15 de gener de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 04/15, de 16 de gener de 2015, de sol·licitud d’un ajut a la Diputació de Lleida per a l’activitat de gimnàstica per la gent gran del municipi de Llobera.

 

Decret d’alcaldia Núm. 05/15, de 23 de gener de 2015, d’adhesió de l’àmbit territorial de Llobera a l’àmbit d’actuació del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central per a la gestió del programa LEADER 2014-2020.

 

Decret d’alcaldia Núm. 06/15, de 28 de gener de 2015, d’aprovació de factura i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 07/15, de 29 de gener de 2015, de sol·licitud d’un ajut a l’Agència de Residus de Catalunya dins la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrids reciclats en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipal de Catalunya, publicada al DOGC núm. 6762, de 2 de desembre de 2014.

 

Decret d’alcaldia Núm. 08/15, de 1 de febrer de 2015, de consideració de part interessada al Sr. Josep Cuadros en l’expedient tramitat per possible infracció urbanística i restauració de legalitat preexistent per la instal·lació d’un tanca perimetral a la finca Montraveta.

 

Decret d’alcaldia Núm. 09/15, de 12 de febrer de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 10/15, de 13 de febrer de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 11/15, de 26 de febrer de 2015, d’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’exercici 2014.

 

Decret d’alcaldia Núm. 12/15, de 26 de febrer de 2015, de concessió de llicència d’obres al Sr. Josep Maria Giralt Forner per al condicionament interior de la masia Arceda.

 

Decret d’alcaldia Núm. 13/15, de 5 de març de 2015, de sol·licitud d’un ajut la diputació de Lleida de 3.109,70 € per a la reparació de teulada del cementiri de Sant Pere de Llobera i accessos.

 

Decret d’alcaldia Núm. 14/15, de 9 de març de 2015, de sol·licitud d’un ajut a la Diputació de Lleida de 20.000 € per a executar el “Projecte de reparació de la canonada de Riulacó del PK0.000 al PK0.240, municipi d’Òdèn”, promogut per la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès.

 

Decret d’alcaldia Núm. 15/15, d’11 de març de 2015, d’aprovació del pla pressupostari a mig termini 2016-2018 de l’Ajuntament de Llobera.

 

Decret d’alcaldia Núm. 16/15, de 12 de març de 2015, de concessió de llicència d’obres al Sr. Josep Maria Giralt Forner per a executar les obres incloses al “Projecte bàsic i d’execució de les obres de condicionament de la masia Arceda com a establiment de turisme rural (masoveria) al TM de Llobera – Solsonès” i de llicència d’activitats per a exercir l’activitat de turisme rural.

 

Decret d’alcaldia Núm. 17/15, de 12 de març de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 18/15, de 12 de març de 2015, d’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Llobera pel finançament de la implantació de polítiques de dones a la comarca del Solsonès per a l’any 2015.

 

Decret d’alcaldia Núm. 19/15, de 24 de març de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 20/15, de 28 de març de 2015, d’aprovació d’una factura i ordenació el seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 21/15, de 31 de març de 2015, d’aprovació de la liquidació de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial constituït en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals a l’empresa Endesa Operaciones y Servicios Comerciales SLU corresponent a l’exercici 2014.

 

Decret d’alcaldia Núm. 22/15, de 10 d’abril de 2015, de contractació per màxima urgència a la Sra. Esther Vilafranca Casafont com a administrativa de l’Ajuntametn de Llobera per a la cobertura de la baixa temporal de la Sra. Sara Torrecillas Angrill, amb efectes des del dia 13 d’abril de 2015 i fins a al finalització de la finalització del període d’incapacitat temporal, mitjançant un contracte laboral d’interinitat per jornada parcial.

 

Decret d’alcaldia Núm. 23/15, de 14 d’abril de 2015, de concessió de llicència d’obres al Sr. Ramon Colilles Coromina per a realitzar les actuacions detallades al pressupost adjuntat a la sol·licitud, al cobert situat en els terrenys de Cal Hostaler, al nucli urbà de l’Hostal Nou.

 

Decret d’alcaldia Núm. 24/15, de 14 d’abril de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 25/15, de 17 d’abril de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 26/15, de 22 d’abril de 2015, de concessió de llicència d’obres al Consell Comarcal del Solsonès per a l’execució de les obres incloses al Projecte 3: Millora de la visualització del barroc: Església de Peracamps.

 

Decret d’alcaldia Núm. 27/15, de 28 d’abril de 2015, de sol·licitud d’una subvenció a la Direcció General de Joventut per import de 745,92 € per a l’execució del programa “Ens descobrim” per a l’exercici 2015.

 

Decret d’alcaldia Núm. 28/15, de 28 d’abril de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 29/15, d’11 de maig de 2015, de sol·licitud de subvenció a l’Institut Català de les Dones per import de 1.000,00 € per a dur a terme diverses activitats durant l’exercici 2015.

 

Decret d’alcaldia Núm. 30/15, de 13 de maig de 2015, d’aprovació d’una factura i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 31/15, de 14 de maig de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 32/15, de 28 de maig de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 33/15, de 9 de juny de 2015, de concessió de llicència d’obres al Sr. Josep Maria Giralt Forner per a la construcció d’una piscina a la masia Arceda.

 

Decret d’alcaldia Núm. 34/15, de 9 de juny de 2015, d’aprovació d’una factura i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 35/15, d’11 de juny de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 36/15, de 16 de juny de 2015, de designació al regidor Gerard Barcons Torra com a tinent d’alcalde de l’ajuntament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 37/15, de 7 de juliol de 2015, d’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Llobera per a la prestació puntual del servei d’assistència d’una treballadora auxiliar administrativa a les oficines de l’ajuntament, durant el període d’incapacitat temporal de la titular de la plaça.

 

Decret d’alcaldia Núm. 38/15, de 8 de juliol de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 39/15, de 10 de juliol de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 40/15, de 14 de juliol de 2015, de sol·licitud a la Direcció General del Cadastre l’aplicació de coeficients d’actualització de valors cadastrals corresponent a l’1,10 per al municipi de Llobera l’any 2016.

 

Decret d’alcaldia Núm. 41/15, de 16 de juliol de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 42/15, de 22 de juliol de 2015, d’aprovació del projecte: “Treballs de neteja, ordenació i manteniment d’espais públics del municipi de Llobera” i de sol·licitud al Consell Comarcal de la participació el en Programa mixt de Treball i Formació adreçat a les persones aturades.

 

Decret d’alcaldia Núm. 43/15, de 23 de juliol de 2015, d’habilitació del Sr. Jose Antonio Romero Tomás com a secretari interventor de l’Ajuntament de Llobera durant el període de vacances de la secretària.

 

Decret d’alcaldia Núm. 44/15, de 4 d’agost de 2015, de delegació genèrica d’atribucions competència de l’alcalde a la Junta de Govern Local.

 

Decret d’alcaldia Núm. 45/15, de 3 d’agost de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 46/15, de 7 d’agost de 2015, de contractació per màxima urgència a la Sra. Maria Besora Orrit com a administrativa de l’Ajuntament de Llobera per a la cobertura de la baixa temporal de la Sra. Sara Torrecillas Angrill, durant el període comprès entre el 10 i el 29 d’agost de 2015 (ambdós inclosos), mitjançant un contracte laboral d’interinitat per jornada parcial de 20 hores a la setmana.

 

Decret d’alcaldia Núm. 47/15, de 12 d’agost de 2015, de llicència d’activitat per a la tinença de 10 gallines per autoconsum a la casa Xico del TM de Llobera.

 

Decret d’alcaldia Núm. 48/15, de 13 d’agost de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 49/15, de 13 d’agost de 2015, d’aprovació de l’addenda al conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Llobera per a la prestació puntual del servei d’assistència d’una treballadora auxiliar administrativa a les oficines municipals de Llobera.

 

Decret d’alcaldia Núm. 50/15, de 25 d’agost de 2015, de delegació de les funcions d’alcaldia al tinent d’alcalde Gerard Barcons Torra durant el període de vacances de l’alcalde.

 

Decret d’alcaldia Núm. 51/15, de 28 d’agost de 2015, de contractació per màxima urgència a la Sra. Maria Besora Orrit com a administrativa de l’Ajuntament de Llobera per a la cobertura de la baixa temporal de la Sra. Sara Torrecillas Angrill, durant el període comprès entre el 30 d’agost i el 30 de setembre de 2015 (ambdós inclosos), mitjançant un contracte laboral d’interinitat per jornada parcial de 20 hores a la setmana.

 

Decret d’alcaldia Núm. 52/15, de 31 d’agost de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 53/15, de 28 d’agost de 2015, de llicència d’activitat per a la tinença de 4 gallines i un gall a la casa Cal Vilaseca del TM de Llobera.

 

Decret d’alcaldia Núm. 54/15, de 7 de setembre de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 55/15, de 28 de setembre de 2015, d’habilitació com a secretària – interventora de l’Ajuntament de Llobera a la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont per a la cobertura de la baixa temporal de la Sra. Esther Garrido Hernández.