3 febrer, 2015

Decrets de l’any 2014

 

Decret d’alcaldia Núm. 1/14, de 14 de gener de 2014, d’inici del procediment de nomenament del càrrec de Jutge de Pau substitut del Jutjat de Pau de Llobera.

 

Decret d’alcaldia Núm. 2/14, de 28 de gener de 2014, d’adhesió de l’Ajuntament d Llobera al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació Catalana de Municipis i la Diputació de Lleida.

 

Decret d’alcaldia Núm. 03/14, de 7 de febrer de 2014, d’aprovació de la factura núm. 40 d’Isidre Canal Cinca per import de 72 € per la compra de coques per la festa del caga-tió i reis.

 

Decret d’alcaldia Núm. 04/14, de 13 de febrer de 2014, d’aprovació de la factura núm. 140126 per import de 16,54 € de Distribucions Feu SL per la compra de beguda de la festa de reis.

 

Decret d’alcaldia Núm. 05/14, de 18 de febrer de 2014, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada pel Sr. Ramon Barrera Serra per a la tinença de 400 ovelles de reproducció, 40 ovelles de reposició, 160 xais d’engreix, 21 cabres de reproducció, 2 cabres de reposició i 8 cabrits d’engreix a la Casa El Boixet.

 

Decret d’alcaldia Núm. 06/14, de 24 de febrer de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 07/14, de 20 de març de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 08/14, de 25 de març de 2014, de sol·licitud d’un ajut al Consell Català de l’Esport per un import de 4.425,40 € per tal de finançar part del cost dels treballs de reforma i substitució de la instal·lació tècnica d’aigua calenta sanitària que dóna servei als vestidors de la pista poliesportiva.

 

Decret d’alcaldia Núm. 09/14, de 27 de març de 2014, d’aprovació de la liquidació del Pressupost General de 2013.

 

Decret d’alcaldia Núm. 10/14, de 27 de març de 2014, d’aprovació del pla pressupostari a mig termini de l’Ajuntament de Llobera i trametre’l al Ministeri d’Hisendes i Administracions Públiques.

 

Decret d’alcaldia Núm. 11/14, de 31 de març 2014, de sol·licitud de subvenció a l’Institut Català de les Dones per a finançar part de la despesa realitzada per diverses activitats promogudes per l’ajuntament durant l’exercici 2014.

 

Decret d’alcaldia Núm. 12/14, de 9 d’abril de 2014, de sol·licitud d’un ajut a la Diputació de Lleida de 2.238,50 € per a l’activitat de gimnàstica per a la gent gran del municipi de Llobera.

 

Decret d’alcaldia Núm. 13/14, de 15 d’abril de 2014, de concessió de llicència d’obres al Sr. Jordi Llatjós Sanuy per a una instal·lació de reg amb dipòsit a cel obert amb grup de pressió, a la finca “El Planot”.

 

Decret d’alcaldia Núm. 14/14, de 22 d’abril de 2014, de contractació per màxima urgència de la Sr. M. Àngels Esteban Caelles per a la cobertura de la baixa per incapacitat temporal de la Sra. Dolors Caelles Colell.

 

Decret d’alcaldia Núm. 15/14, de 25 d’abril de 2014, de contractació per màxima urgència de la Sra. Mireia Solé Creus per a la cobertura de la baixa per incapacitat temporal de la Sra. Sara Torrecillas Angrill.

 

Decret d’alcaldia Núm. 16/14, de 24 d’abril de 2014, d’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Llobera per a la implementació del dinamitzador/a rural a la comarca del Solsonès.

 

Decret d’alcaldia Núm. 17/14, de 29 d’abril de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 18/14, de 20 de maig de 2014, de concessió de llicència d’obres al Sr. Joan Colilles Pons per a l’arranjament de la teulada de la casa Cal Anton Coix.

 

Decret d’alcaldia Núm. 19/14, de 29 de maig de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 20/14, de 29 de maig de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 21/14, de 5 de juny de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 22/14, de 27 de juny de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 23/14, de 3 de juliol de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 24/14, de 16 de juliol de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 25/14, de 22 de juliol de 2014, de concessió de llicència d’obres al Sr. Antoni Barcons Mascaró per a canviar les teules de la granja de la casa Cal Melsió.

 

Decret d’alcaldia Núm. 26/14, de 25 de juliol de 2014, d’habilitació del Sr. Jose Antonio Romero Tomás i la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont com a secretaris interventors de l’Ajuntament de Llobera durant el període de vacances de la secretària.

 

Decret d’alcaldia Núm. 27/14, de 25 de juliol de 2014, d’aprovació del “Projecte de neteja, ordenació i manteniment d’espais públics de Llobera” i sol·licitud de participació al Programa mixt de Treball i Formació adreçat a persones aturades, al qual s’acull el Consell Comarcal del Solsonès.

 

Decret d’alcaldia Núm. 28/14, de 5 d’agost de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 29/14, de 15 d’agost de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 30/14, de 27 d’agost de 2014, de contractació de la Sra. M. Àngels Esteban Caelles mitjançant contracte laboral d’interinitat per ocupar el lloc de treball d’ajudant no titulat – personal de neteja, amb una jornada parcial de 15 hores setmanals i fins a la cobertura de la plaça pel procediment legalment establert a la legislació vigent.

 

Decret d’alcaldia Núm. 31/14, de 27 d’agost de 2014, de delegació de les funcions d’alcaldia al tinent d’alcalde Guillem Nadal Villanueva durant el període de vacances de l’alcalde.

 

Decret d’alcaldia Núm. 32/14, de 28 d’agost de 2014, de concessió de llicència d’obres al Sr. Francesc Vendrell Casafont per a la reforma d’una part del sostre de la planta baixa de la masia Can Viladot.

 

Decret d’alcaldia Núm. 33/14, de 20 de setembre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 34/14, de 9 d’octubre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 35/14, de 20 d’octubre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 36/14, de 28 d’octubre de 2014, de declaració d’innecessarietat de llicència de segregació sol·licitada pel Sr. Eduard Codina Huguet.

 

Decret d’alcaldia Núm. 37/14, de 29 d’octubre de 2014, d’acceptació de al comunicació ambiental presentada pel Sr. Juli Jesús Esteban Sanz per a la tinença de 1703 porcs d’engreix, 80 vedells d’engreix i 95 vedells de cria.

 

Decret d’alcaldia Núm. 38/14, de 14 de novembre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 39/14, de 20 de novembre de 2014, d’aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Solsonès per a la contractació d’un peó per tal d’executar l’actuació inclosa a la “memòria pels treballs de neteja i manteniment d’espais públics del municipi de Llobera”.

 

Decret d’alcaldia Núm. 40/14, de 25 de novembre de 2014, de presentació al Consorci AOC de la sol·licitud d’alta al servei e-Fact.

 

Decret d’alcaldia Núm. 41/14, de 28 de novembre de 2014, , d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 42/14, de 16 de desembre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 43/14, de 16 de desembre de 2014, d’adhesió de l’Ajuntament de Llobera al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, amb què s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014.

 

Decret d’alcaldia Núm. 44/14, de 22 de desembre de 2014, d’obertura d’un període d’informació prèvia de dos mesos per a conèixer les circumstàncies de la possible infracció urbanística per la ubicació de la tanca perimetral de la finca Montraveta.

 

Decret d’alcaldia Núm. 45/14, de 29 de desembre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia Núm. 46/14, de 31 de desembre de 2014, d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 1/2014 amb la modalitat de transferències de crèdit entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa.