3 febrer, 2015

Decrets de l’any 2013

 

Decret d’alcaldia de data 7 de gener de 2013, de declaració d’abandonament de vehicle abandonat i notificació a la Direcció General de Trànsit per donar-ho de baixa per desballestament.

 

Decret d’alcaldia de data 15 de gener de 2013, d’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació de Municipis i la Diputació de Lleida.

 

Decret d’alcaldia de data 8 de febrer de 2013, de requeriment al Sr. Florenci Vilaseca Montanya, per tal de que tregui dos puntals situats a la finca Xing que anteriorment formaven part d’una tanca de 26 metres que afectava la via pública.

 

Decret d’alcaldia de data 20 de febrer de 2013, d’aprovació i ordenació de pagament de la factura núm. 2013-01 de Rosa Montaña Mitjana, per import de 272,25 €, en concepte de classes de gimnàstica per la gent gran del mes de gener de 2013.

 

Decret d’alcaldia de data 28 de febrer de 2013, d’aprovació i ordenació de pagament de la factura núm.  713012091 de Nominalia Internet S.L., per import de 193,60 € en concepte de renovació del domini llobera.cat pel termini de 5 anys.

 

Decret d’alcaldia de data 26 de de març de 2013, d’atorgament de llicència d’obres al Sr. Candi Viladrich Cardona per la rehabilitació de la casa Boronat del TM de Llobera d’acord amb les preinscripcions de l’informe tècnic.

 

Decret d’alcaldia de data 28 de març de 2013,  d’aprovació de la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2012 així com d’ordenar la remissió de còpia d’aquesta liquidació als òrgans competents, tant de la Delegació d’Hisenda com de la Comunitat Autònoma.

 

Decret d’alcaldia de data 3 d’abril de 2013¸ d’autorització al canvi d’activitat de l’explotació ramadera situada a la casa Farré, amb marca oficial 392 BE, titularitat de Joan Vendrell Segués, de producció i reproducció de conills a una explotació d’autoconsum cunícula.

 

Decret d’alcaldia de data 23 d’abril de 2013, d’aprovació de la memòria valorada de Reforç de l’estructura absis de l’Església de Sant Pere de Llobera, redactada per l’arquitecte Ramon Padullés i Rossell, amb un pressupost total de 17.388,00 euros.

 

Decret d’alcaldia de data 23 d’abril de 2013, d’atorgament de llicència de segregació d’una superfície de 5.000 metres quadrats a practicar de la finca “Barcons” ubicada al polígon 1, parcel·la 72, del terme municipal de Llobera, per la instal·lació d’una bàscula municipal.

 

Decret d’alcaldia de data 30 d’abril de 2013, d’aprovació i ordenació de pagament de la factura núm. ES05596040 de National Pen National Products Ltda. Per import de 237,10 € en concepte de bolígrafs personalitzats per aquest Ajuntament.

 

Decret d’alcaldia de data 22 de maig de 2013, d’adhesió de l’Ajuntament de Llobera al conveni de col·laboració entre l’Agència de Salut Pública i el Consell Comarcal del Solsonès per a la realització de l’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública.

 

Decret d’alcaldia de data 1 de juliol de 2013, d’ordenació del pagament de 11.500 € a l’empresa d’elaboracions càrnies Pla de Godall, corresponents a la subvenció atorgada per al Pla d’electrificació rural de Catalunya (PERC 2010-2011)

 

Decret d’alcaldia de data 9 de juliol de 2013, d’aprovació i ordenació de pagament d’import 738,07 € al notari Pedro B. Ortiz Barquero, en concepte de despeses de notaria per la inscripció dels terrenys segregats de Ramon Gomà Brufau a aquest Ajuntament, protocol 551, de data 13 de juny de 2013.

 

Decret d’alcaldia de data 23 de juliol de 2013, de concertació d’una operació de crèdit, en la modalitat de compte de crèdit a curt termini, amb Catalunya Caixa per un import de 10.000 €, que s’ha de cancel·lar en un termini màxim de 6 mesos.

 

Decret d’alcaldia de data 22 d’agost de 2013, de sol·licitud de subvenció al Departament de Benestar Social i Família, per  a l’execució del projecte d’activitats en l’àmbit de la joventut, per a l’exercici 2013.

 

Decret d’alcaldia de data 23 d’agost de 2013, d’adhesió de l’Ajuntament de Llobera a la iniciativa d’encarregar un informe a la Universitat de Lleida sobre propostes i modificacions i interpretacions de les lleis relacionades amb la seguretat al món rural.

 

Decret d’alcaldia de data 27 d’agost de 2013, d’acceptació del pagament del deute que la Generalitat de Catalunya ha tramès a l’Administració de l’Estat per a cobrar els imports pendents comptabilitzats amb anterioritat a 31.12.2012.

 

Decret d’alcaldia de data 29 d’agost de 2013, de delegació de les funcions d’alcaldia al tinent d’alcalde pel període comprès entre el 30 d’agost i el 6 de setembre de 2013.

 

Decret del tinent d’alcalde de data 4 de setembre de 2013, de sol·licitud de subvenció de 900 € a l’Institut Català de les Dones per a la realització d’un curs de ioga durant els mesos d’octubre i novembre d’enguany.

 

Decret d’alcaldia de data 24 de setembre de 2013, de concessió de llicència d’obres al Sr. Marcel Santaulàlia Balletbò per a executar les obres de reparació de les esquerdes dels arrebossats exteriors de les façanes de la casa Xico i el pintat de voladissos i parets exteriors.

 

Decret d’alcaldia de data 25 de setembre de 2013, d’aprovació de la memòria dels treballs de neteja, ordenació i manteniment d’espais públics del municipi i de sol·licitud de participació d’aquest Ajuntament al Programa mixt Treball i Formació adreçat a les persones aturades, segons Ordre EMO/210/2013, sol·licitant 1 contracte de treball.

 

Decret d’alcaldia de data 30 de setembre de 2013, de liquidació de la taxa de 27 €, pel lloguer de 150 cadires durant 1 dia a l’Ajuntament de Solsona.

 

Decret d’alcaldia de data 8 d’octubre de 2013, de presentació al consorci AOC la sol·licitud dels serveis de seu electrònica i taulell electrònic, acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei per part de l’AOC i habilitar el Consorci com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal.

 

Decret d’alcaldia de data 14 d’octubre de 2013, d’aprovació de la factura núm. 251020017165 de Repsol Butano SA per import de 373,50 € i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia de data 16 d’octubre de 2013, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada pel Sr. Juli Jesús Esteban Sanz per portar a terme un canvi en la seva explotació, passant de porcs d’engreix a recria de reproductores, sense que es produeixi un canvi en la quantitat de bestiar.

 

Decret d’alcaldia de data 23 d’octubre de 2013, d’acceptació de l’oferta núm. 292/2013 de Fornell Consultors i encarregar els treballs de preparació i presentació telemàtica de la documentació al MINHAP, referent al 3r trimestre de 2013, per import de 390 € + IVA.

 

Decret d’alcaldia de data 12 de novembre de 2013, d’aprovació de la factura núm. 130105 de Josep Oriol Pallarès Llorens, en concepte d’honoraris del curs de conserves, per import de 990,00 €.

 

Decret d’alcaldia de data 12 de novembre de 2013, d’ordenació del pagament de 16.106,01 € en concepte de subvenció per l’execució de l’obra “Millora del subministrament elèctric a les masies Boix, Boronat, Hostal del Boix i Cal Llangardaix”.

 

Decret d’alcaldia de data 22 de novembre de 2013, d’aprovació de la factura núm. 5.400/2013 de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès per import de 72,72 € pel comptador d’aigua del dipòsit de Rovirasansa i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia de data 26 de novembre de 2013, d’aprovació de la factura núm. 0215473 d’Apunts Gràfics per import de 68,37 € en concepte d’elaboració i publicació dels fulletons del curs de ioga; d’aprovació de la factura núm. 01-13 de Joana Abella per import de 836 € (impostos inclosos) en concepte d’honoraris del curs de ioga; i d’ordenació del pagament d’ambdues factures.

 

Decret d’alcaldia de data 28 de novembre de 2013, de sol·licitud d’un ajut de 20.000 € a la Diputació de Lleida per a finançar part de l’execució del Projecte de la nova captació a la Ribera Salada i línia d’impulsió a l’ETAP Torregassa.

 

Decret d’alcaldia de data 17 de desembre de 2013, de conformitat perquè el Consorci Localret pugui pròrrogar amb caràcter transitori el contracte derivat de “serveis de telecomunicacions dels municipis, consells comarcals i ens locals adherits al procés de compra agregada de les comarques de l’Anoia, del Bages, del Berguedà, de la Cerdanya, d’Osona, del Ripollès i del Solsonès”.

 

Decret d’alcaldia de data 23 de desembre de 2013, d’aprovació de la factura núm. 13/265 d’Excavacions Casas d’Olius S.L. per import de 15.426,25 € per l’obra de “millora de la base de rodadura del camí municipal de Secanella a Santa Maria de Montraveta” i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia de data 31 de desembre de 2013, d’aprovació de factures i l’ordenació del seu pagament.