3 febrer, 2015

Decrets de l’any 2012

 

Decret d’Alcaldia de data 31 de desembre de 2011, d’aprovació de la factura núm. 100 de data 31 de desembre de 2011, emesa per l’empresa Construccions Josep Clotet S.A., en concepte de treballs per la Fira de l’Empelt, per import de 2.124,59 €.

 

Decret d’alcaldia de data 24 de gener de 2012, d’aprovació de la factura núm. 64/2011 de data 15 de desembre de 2011, emesa per l’empresa Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris en concepte d’honoraris de la conferència “La salut invisible de les dones”.

 

Decret d’alcaldia de data 3 de febrer de 2012, d’aprovació del pagament a l’Ajuntament de Clariana de Cardener com a ens executor del projecte, de l’import de 600,00 €, corresponents a la part proporcional de la despesa no subvencionada per altres administracions públiques, per l’execució del projecte: “Territori de masies, Fase I”.

 

Decret d’alcaldia de data 9 de febrer de 2012, d’adhesió al Pla de Formació Contínua de l’Associació Catalana de Municipis i la Diputació de Lleida per a l’any 2012.

 

Decret d’alcaldia de data 28 de febrer de 2012, de sol·licitud de subvenció al Departament de Governació i Relacions Institucionals per a  abonar retribucions a l’Alcalde de l’Ajuntament de Llobera per una dedicació del 50% de la jornada, pel termini de 12 mesos de l’exercici 2012.

 

Decret d’alcaldia de data 27 de març de 2012, d’adhesió al Pla d’Assistència Financera Local de la Diputació de Lleida.

 

Decret d’alcaldia de data 28 de març de 2012, d’aprovació de la factura núm. 0050A000950, de data 11 de gener de 2012, d’IPSIC SL per import de 2.040 € en concepte de compra d’un projector, equip de so portàtil i pantalla de projecció amb trípode.

 

Decret d’alcaldia de data 2 de maig de 2012, de concessió d’un ajut de 100 € a l’AMPA de Llobera per fer front a les despeses del berenar del dia 4 de maig, en motiu de la Festa Major .

 

Decret d’alcaldia de data 9 de maig de 2012, de sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya de 1.245 € per a executar treballs de manteniment de la xarxa de camins municipal.

 

Decret d’alcaldia de data 26 d’abril de 2012, de transferència al Consell Comarcal del Solsonès del tram supramunicipal del Fons de Cooperació Local de Catalunya 2011, en concepte de recollida rural i/o selectiva, i altres serveis supramunicipals.

 

Decret d’alcaldia de data 16 de maig de 2012, d’aprovació de la factura núm. 10/12, de data 27 de març de 2012 emesa per l’empresa STOA propostes culturals i turístiques SL per import de 2.800 € i d’aprovació de la factura núm. 13/2012, de data 2 de març de 2012 emesa per l’Associació l’ARADA per import de 200 €, i ordenació dels pagaments.

 

Decret d’alcaldia de data 22 de juny de 2012, de sol·licitud de subvenció a l’IEI per import de 12.478,50 €, corresponent al 90% del cost total, per l’obra de subdivisió de la sala polivalent i porta d’accés a l’escenari; i aprovació del projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecte Ramon Padullés i Rossell, amb un pressupost total de 13.865 €

 

Decret d’alcaldia de data 22 de maig de 2012, d’aprovació de la liquidació presentada per la Interventora, i, d’acord amb el contingut del seu informe, determinar el romanent de tresoreria disponible per finançar desprès del pressupost de l’exercici vigent, interessa la quantitat de 38.836,46 €.

 

Decret d’alcaldia de data 5 de juliol de 2012, d’habilitació com a secretària – interventora accidental de l’Ajuntament de Llobera, la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont, durant els períodes de vacances de la secretària – interventora.

 

Decret d’alcaldia de data 5 de juliol de 2012, d’inici del procediment de nomenament dels càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut del Jutjat de Pau de Llobera.

 

Decret d’alcaldia de data 9 de juliol de 2012, de sol·licitud de subvenció de 1.000 € a l’Institut Català de les Dones del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, per a la realització de l’activitat de gimnàstica adreçada a dones, pel termini de tres mesos durant l’exercici 2012, la qual té un pressupost total de 1.100 €.

 

Decret d’alcaldia de data 13 de juliol de 2012, d’aprovació del Pla Local de Joventut 2012-2015 de l’Ajuntament de Llobera, elaborat per la regidoria de Joventut amb el suport del personal tècnic del Consell Comarcal del Solsonès i l’administrativa de l’ajuntament, i de sol·licitud d’un ajut al Departament de Benestar Social i Família, per tal finançar el Pla Local de Joventut, anualitat 2012.

 

Decret d’alcaldia de data 9 d’agost de 2012, de concessió de llicència d’obres al Sr. Josep Coromina Colilles per a dur a terme les obres consistents en l’arranjament del terra de la sala del menjador i el condicionament de les parets del menjador de la casa Parés, d’acord amb l’informe tècnic de caràcter favorable que consta a l’expedient.

 

Decret d’alcaldia de data 9 d’agost de 2012, de concessió de llicència d’obres al Sr. Josep Coromina Colilles per a dur a terme les obres per a fer un rejuntat de pedra dels exteriors de la Casa Parés i l’arrebossat de la totxana dels coberts annexos a la casa, d’acord amb l’informe tècnic de caràcter favorable que consta a l’expedient.

 

Decret d’alcaldia de data 9 d’agost de 2012, de concessió de llicència d’obres al Sr. Francesc Vendrell Casafont per a executar les obres de reforma de la coberta de la casa Cal Mingo, d’acord amb l’informe tècnic de caràcter favorable que consta a l’expedient.

 

Decret d’alcaldia de data 10 d’agost de 2012, d’habilitació com a secretària – interventora accidental de l’Ajuntament de Llobera, la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont, durant una modificació del períodes de vacances de la secretària – interventora.

 

Decret d’alcaldia de data 30 d’agost de 2012, de concessió de llicència d’obres al Sr. Martí Caellas i Segués per a l’execució de les obres de reforma a la casa al Xico consistents en la reforma de la coberta en un edifici unifamiliar aïllat, d’acord amb l’informe tècnic de caràcter favorable que consta a l’expedient.

 

Decret d’alcaldia de data 19 de novembre de 2012, d’aprovació del contracte d’arrendament entre l’Ajuntament de Llobera i l’empresa  BNP PANARIBAS Lease Group SA per al lloguer d’una fotocopiadora per a la seva utilització a les dependències de l’ajuntament, pel termini de cinc anys i pel preu de 30 € mensuals més IVA.

 

Decret d’alcaldia de data 19 de novembre de 2012, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llobera i el Consorci Administració Oberta de Catalunya per a la utilització dels serveis de seu i tauler electrònics i procedir a la seva signatura.

 

Decret d’alcaldia de data 21 de novembre de 2012, d’aprovació de la factura núm. (1)-2012-11 d’Ester Ribera Tarifa (Fem Pilates), per import de 900 €, en concepte d’honoraris del curs de Pilates organitzat per l’ajuntament.

 

Decret d’alcaldia de data 30 de novembre de 2012, d’aprovació de la pròrroga de l’acord derivat del Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i l’Ajuntament de Llobera per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades).

 

Decret d’alcaldia de data 18 de desembre de 2012, de nomenament com a secretari interventor accidental de l’ajuntament de Llobera durant el període d’incapacitat laboral i posterior permís de maternitat de la secretaria interventora al Sr. José Antonio Romero Tomás, secretari interventor del SAT del Consell Comarcal del Solsonès.

 

Decret d’alcaldia de data 27 de desembre de 2012, de concessió de llicència d’obres d’enderroc d’interiors de la casa Boronat a favor del Sr. Candi Viladrich Cardona.