3 febrer, 2015

Decrets de l’any 2011

 

Decret de data 1 de juliol de 2011, de sol·licitud de subvenció de 1.000 € a l’Institut Català de les Dones del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, per a desenvolupar les activitats previstes al Projecte de Dones de Llobera per a l’any 2011

 

Decret de data 6 de juliol de 2011, de sol·licitud de subvenció directa a la Diputació de Lleida per import de 4.024,24 € per tal de complementar el finançament per l’adquisició d’una pala llevaneus.

 

Decret de data 14 de juliol de 2011, d’acord de declaració d’innecessarietat de la llicència de segregació d’una part del conjunt de finques rústiques, anomenades com a Masia Boronat, situades al TM de Llobera, de conformitat amb el projecte i restant documentació aportada, ja que supera la unitat mínima establerta en el Decret 169/1983, amb els termes i condicions estipulats en aquest decret.

 

Decret de data 27 de juliol de 2011, d’habilitar com a secretaria – interventora accidental de l’Ajuntament de Llobera, durant els períodes compresos entre els dies 8 al 30 de setembre de 2011 (ambdós inclosos), del 31 d’octubre al 4 de novembre (ambdós inclosos), a la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont, secretaria – interventora del SAT del Consell Comarcal del Solsonès.

 

Decret de data 10 d’agost de 2011, de delegació de les funcions d’Alcaldia del dia 27 d’agost al 4 de setembre de 2011 al tinent d’alcalde Sr. Guillem Nadal Villanueva.

 

Decret de data 11 d’agost de 2011, de concessió de llicència d’obres al Sr. Jordi Llatjós Sanuy per a la neteja interior d’una nau ramadera a la finca o granja El Planell, que inclourà els treballs d’enderroc dels envans existents al seu interior, la retirada de les portes de distribució, recollida i transport de runes a l’abocador i construcció d’una paret interior divisòria d’obra de fàbrica ceràmica “gerp”, de 15 centímetres de gruix.

 

Decret de data 10 d’agost de 2011, de delegació de les funcions d’Alcaldia del dia 27 d’agost al 4 de setembre de 2011 al tinent d’alcalde Sr. Guillem Nadal Villanueva.

 

Decret de data 11 d’agost de 2011, de concessió de llicència d’obres al Sr. Jordi Llatjós Sanuy per a la neteja interior d’una nau ramadera a la finca o granja El Planell, que inclourà els treballs d’enderroc dels envans existents al seu interior, la retirada de les portes de distribució, recollida i transport de runes a l’abocador i construcció d’una paret interior divisòria d’obra de fàbrica ceràmica “gerp”, de 15 centímetres de gruix.

 

Decret de data 30 de novembre de 2011, d’aprovació de la factura núm. 2 de data 21 d’octubre de 2011, emesa pel Sr. Josep Coll Sanchiz, en concepte d’honoraris i material del curs de cuina.

 

Decret de data 31 de desembre de 2011, d’aprovació de la factura núm. 100 de data 31 de desembre de 2011, emesa per l’empresa Construccions Josep Clotet S.A., en concepte de treballs per la Fira de l’Empelt, per import de 2.124,59 €.